1. เนื่องจากงานของเราเป็นดินเผา มีความเสี่ยงในการแตกหัก หากมีการสัมผัส หรือกระทบอย่างรุนแรง แต่สามารถวางแช่ในน้ำ
และกลางแจ้งได้รับทราบคิวงาน รวมถึงระยะเวลาการรับงาน และรายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ หากมีการสั่งปั้นท่านต้องยินยอม
ที่จะรอผลงาน ตามระยะเวลาที่ตกลงระหว่างเรา

2. หากมีความจำเป็นต้องจัดส่งต่างจังหวัด และทางเราไม่สะดวกในการเดินทาง  เราขออนุญาตจัดส่งกับบริษัทเอกชน  เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะทำให้งานเสียหาย  และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เจ้าของงานเป็นผู้รับผิดชอบ

3. กำหนดรูปแบบงาน สีของงานที่ท่านต้องการอย่างชัดเจน และตกลงราคาค่าปั่้น เพื่อใช้เป็นฐานในการจ่ายค่ามัดจำ

4. ชำระเงินมัดจำ 30% จากราคางาน เพื่อยืนยันการสั่งปั้น และรับทราบคิวงานที่แน่นอนอีกครั้ง ...เราขออนุญาตจัดคิวให้สำหรับ
ท่านที่มัดจำงานเข้ามาก่อนชำระอีก 30% ก่อนวันขึ้นงาน โดยเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ ..หากท่านยังไม่พร้อม
เราขออนุญาตแจ้งเงื่อนไขนี้กับคิวงานถัดไป และนำขึ้นสลับกับชุดงานของท่าน  ชำระส่วนที่เหลือ 40% ในวันที่งาน เสร็จสมบูรณ์
โดยเราจะถ่ายรูปงานทุกมุม เพื่อให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยหรือ ส่วนต่างหลังจากหักเงินมัดจำ ท่านสามารถเลือกที่จะแบ่ง
เป็นรายงวด จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ เราก็ยินดีเงื่อนไขการชำระเงินนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ในบางโอกาส ตามที่ผู้สั่งงานเสนอ แต่ต้องขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของเรา

5. เมื่อใกล้ถึงวันที่จะเริ่มปั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อยืนยันรูปแบบ และรายละเอียดของงานอีกครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้น โดยทางเราจะพิจารณาตามแต่ที่เห็นสมควร

6. เมื่อถึงวันขึ้นงาน เราจะส่งรูปแบบโครงสร้างของงาน ตามช่องทางที่เราติดต่อกันไว้  เพื่อให้ท่านพิจารณาความถูกต้อง  หากไม่ตรงตามที่ท่านแจ้งไว้ในตอนแรก  ให้แจ้งเราทันทีหากไม่มีการ แจ้งกลับใด ๆ เราขออนุญาตดำเนินการต่อ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของงานได้อีกหลังจากเริ่มปั้นไปแล้ว นอกจากรายละเอียดปลีกย่อย ...ในระหว่างการปั้น เราจะส่งภาพงานให้ท่านชมเป็นระยะ

7. เมื่องานเผาเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะเริ่มทำสี เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง เพื่อยืนยันสีงานที่แน่นอน ซึ่งท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้หากสีที่ท่านขอเปลี่ยน  เป็นสีที่พิเศษไปจากที่ตกลง เช่น ตกลงไว้เป็นสีเขียว แล้วเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง ซึ่งจะทำให้งานต้องใช้เวลามากกว่าเดิม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางเราจะพิจารณาตามแต่ที่เห็นสมควร

8. เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งภาพให้ท่านชม หากงานถูกต้อง ไม่ผิดไปจากรายละเอียดที่ตกลง ท่านต้องยินยอมรับงานโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และชำระเงินคงค้างทั้งหมด หรือชำระในวันรับงาน หากวันที่กำหนดรับงานไม่เนิ่นนานจนเกินไป

9. ระยะเวลาตั้งแต่ก่อนเริ่มปั้น จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เพราะในบางงาน เราไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ หากทางเรามีความจำเป็นต้องเลื่อน กำหนดงานของท่านเราจะแจ้งให้ท่านทราบทันที

10. ข้อความต่าง ๆ ที่เป็นการสนทนาระหว่างเราในช่องทางสื่อออนไลน์ ทางเราถือว่าท่านยินยอม และรับทราบข้อตกลงนั้นแล้ว

11. เมื่อท่านมัดจำงานแล้ว ถือว่าท่านยินยอมในข้อตกลงต่าง ๆ แต่หากวันใด ท่านไม่พร้อมที่จะให้เราดำเนินการต่อ เราถือว่าท่านผิดข้อตกลง และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ เพราะทำให้เราเสียโอกาสในคิวงานที่จะรับลูกค้ารายอื่น  แต่หากท่านมีเหตุจำเป็น ขอให้ท่านแจ้งกับทางเรา เพื่อการพิจารณาตามแต่ที่เห็นสมควร

 

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าปั้น ขึ้นอยู่ที่รูปแบบ ขนาด และรายละเอียด ซึ่งเราไม่ได้กำหนดราคาไว้ตายตัว ขอเพียงท่านพูดคุยกับเราอย่างเปิดใจ เราพร้อมที่จะสร้างสรรผลงานให้ทุกท่าน ตามกำลังทรัพย์ที่ท่านมี หากไม่ต่ำกว่าราคาที่เรากำหนดไว้มากจนเกินไป เราก็ยินดีรับงานด้วยความเต็มใจ

งานปั้น ศิลปะจากดิน

 


 
 
รับออกแบบเว็บไซต์ web design ทำเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม VB CAI